О Б Щ И   У С Л О В И Я

 ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО АНАТОМИЯ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
„3D BODY DIGITAL“, ДОСТЪПНА ЧРЕЗ УЕБ САЙТ WWW.3DBODYDIGITAL.COM

ПРЕАМБЮЛ

Настоящите Общи условия за ползване ("Общи условия") регламентират взаимоотношенията между „ИНВИЗИБЪЛ ПРОТЕКТ“ ООД, наричано по-долу за краткост "Доставчик", от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уеб сайт www.3dbodydigital.com, наричани по-долу за краткост „Потребители“, освен ако изрично не е уговорено друго, по отношение на ползването на Платформата за обучение по анатомия на човешкото тяло “3D BODY DIGITAL”, която е изключителна собственост на „ИНВИЗИБЪЛ ПРОТЕКТ“ ООД, ЕИК 203351864, както и всички други услуги, предоставени в тази връзка.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява и с Политиката за защита на личните данни и бисквитки на Доставчика и с това да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Доставчика договор. Доставчикът е приел и обявил на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес: www.3dbodydigital.com/bg/privacy-policy. 

„ИНВИЗИБЪЛ ПРОТЕКТ“ ООД е дружество с ограничена отговорност, съществуващо съобразно законите на Република България и вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203351864. Седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София - 1113, р-н Слатина, ж.к. Гео Милев, бл. 105, ет. 8, ап. 36. Данни за кореспонденция:  област София (столица), община Столична, гр. София 1111, р-н Слатина, ул. „Николай Коперник“ № 22, ет. 2, офис 5, e-mail: 3dbodydigital@gmail.com. Телефон за връзка +359 887 921 900. ИНВИЗИБЪЛ ПРОТЕКТ ООД, в качеството си на "Доставчик" е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност с № BG203351864.

Надзорни органи осъществяващи контрол върху дейността на „ИНВИЗИБЪЛ ПРОТЕКТ“ ООД: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40, е-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg;  Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр. София, пл. "Славейков" № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 98842 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg                     

Приемането на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Доставчика и Потребителя.

Приемане на Общите условия става посредством регистрацията в Платформата и чрез натискане на бутона „РЕГИСТРИРАМ СЕ“"Да, приемам"  или друго изявление в смисъл на съгласие с което се счита, че Потребителят е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Всяка друга форма на инсталиране, активиране или употреба на Платформата или на нейното съдържание, респ. части от съдържанието й, ще се счита също за приемане на Общите условия, като в този случай „ИНВИЗИБЪЛ ПРОТЕКТ“ ООД си запазва правото да изисква прекратяване на използването на Платформата, респ. на съответната част от нейното Съдържание, от страна на съответния Потребител.

ДЕФИНИЦИИ
За целите на настоящите общи условия, долупосочените понятия имат следното значение:
а) „Уеб сайт/сайт ("website")“ - обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. „Уеб сайт/сайт ("website")“ на Доставчика“ - съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра на Потребителя, при избор от Потребителя на електронния адрес www.3dbodydigital.com и всички негови подстраници.
б) „Платформа за обучение по анатомия на човешкото тяло “3D BODY DIGITAL” - означава образователна онлайн информационна система, включваща висококачествен, изчерпателен и добре изработен 3D атлас на човешкото тяло, който съдържа 3D колекция на мъжката и женска анатомия, с подробна научно-медицинска текстова информация (НМТИ) за отделните анатомични части на човешкото тяло, разработена от висококвалифицирани преподаватели по анатомия, аудио запис на НМТИ, видео на учебни дисекции, както и друга специализирана информация. Всеки модел и система в 3D колекцията поддържа истинска човешка форма с точно съотношение и позициониране. Колекцията започва с цялостен модел на скелет, върху който всички останали системи се сглобяват. Моделите са медицински точни с опция за фото реални цветове и графики за мускулите, кожата, скелета, сърцето и органите. Колекцията е илюстративна и удобна за обучение на студентската аудитория. Всичко това с езикови варианти на български и английски.
в) „Съдържание" - означава всички данни, вкл. и не само, 3d модели на анатомията на човешкото тяло, научно-медицинска текстова информация, видеозаписи, звукозаписи, текст, фотография, графика, видео или друга материална или цифрова информация, включени в Платформата.
г) „Услуга“ – означава получаване на достъп до Платформа за обучение по анатомия на човешкото тяло “3D BODY DIGITAL и до нейното съдържание, след регистрация и заплащане на дължимото възнаграждение, съобразно избрания абонаментен план, чрез създаване и персонализация на потребителски профил.
д) „Лични данни“ - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност;
е) „Договор за услуга“ - договор, различен от договор за продажба, по силата на който доставчикът предоставя или се задължава да предостави услуга на Потребителя, а Потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.
ж) „Потребител“ - всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
з) „Парола“ - код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира Потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил;
и) „Потребителско име“ - избран от Потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Доставчика.
й) „Потребителски профил (акаунт) - обособена част от уеб сайта на Доставчика (www.3dbodydigital.com), съдържаща информация за Потребителя, изисквана от Доставчика, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между Потребителя и Доставчика.
к) „Случайно събитие“ - непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугата обективно невъзможно.
л) „Изпълнение на договора“ - с получаването на достъп до съдържанието на Платформата договорът се счита изпълнен изцяло от Доставчика.
м) „Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове“ - процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на закона и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
А. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
1. Доставчикът предоставя за ползване на Потребителите Платформа за обучение по анатомия на човешкото тяло “3D BODY DIGITAL“, чрез интернет сайта си 3dbodydigital.com, при условията на договор за продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите, и съгласно параметрите на избрания абонаментен план, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор и закона.
2. Договорът се счита сключен след извършване на регистрацията, завършване на действията по оформянето на поръчката съгласно условията на сайта и предвидени стъпки и опции в него, както и с извършване на плащането, освен ако сключването му бъде отхвърлено от Доставчика, за което Потребителят ще бъде уведомен, като в този случай евентуално платените суми ще му бъдат върнати надлежнол
3. Договорът се сключва на български език.
4. Договорът между Доставчика и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на www.3dbodydigital.com, заедно с всички изменения и допълнения в тях.
5. Страна по договора с Доставчика е Потребителят на Услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
6. Потребителитеизползват предимно интерфейса на Интернет страницата на Доставчика, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

Б. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. ОБХВАТ НА ПОЛЗВАНЕТО. НЕПОЗВОЛЕНА УПОТРЕБА.
1. Съгласно настоящите Общи условия, Доставчикът предоставя на Потребителя лично, неизключително, ограничено, непрехвърлимо право да ползва Платформата и съдържанието й, като разрешава на Потребителя да осъществява позволената употреба съгласно Общите условия.
2. Потребителят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение и се задължава да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство.
3. При ползването на Услугата, Потребителят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите Потребители.
4. Потребителят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.
5. С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата. Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.
6. Потребителят се съгласява, че може да получава допълнителна информация от страна на Доставчика във връзка с Услугата по посочени от него e-mail и телефон, включително относно изтичащ абонамент, текущи промоции и др.
7. При неспазване на което и да било от правилата по настоящите Общи условия, Доставчикът има право: да изключи нарушителите от Платформата, да заличи регистрацията на съответния Потребител; да прекрати настоящите Общи условия едностранно и без предизвестие. Преценката зависи от Доставчика.
8. С изключение на предвиденото в настоящите Общи условия, Потребителят няма право да продава, отдава под наем, да продава на лизинг, да предоставя подлицензия, да възпроизвежда, да рекламира, да разпространява, да прехвърля или споделя, да използва по какъвто и да било друг начин (включително чрез преработка, превод и други), Сайта, Платформата и съдържанието й, както и софтуера или части от тях.
9. Потребителят няма право да превежда, преработва, адаптира и да внася други изменения в Сайта, Платформата и съдържанието й, както и софтуера или части от тях, включително и за отстраняване на грешки.
10. Потребителят няма право да прави копие или копия на цялото или на части от съдържанието на Сайта, Платформата, както и софтуера, включително за архивни цели.
11. С изключение на предвиденото в настоящия Договор, Потребителят няма право да разпространява код (ове) за активиране, регистрационни кодове на Софтуер, лицензионни авторизационни файлове, лицензионни файлове за разработка без предварителното съгласие на Доставчика.
12. Потребителят нямат право да използва Уеб сайта за незаконни и/или за забранени цели от настоящите Общи условия. Незаконни и/или забранени цели са, но не само при: използване на клеветнически, злоупотребяващи, заплашителни, вулгарни, нецензурни или други нежелани материали, съобщения или публикации; изпращане или публикуване на Уеб сайта на материал, който съдържа вируси или други блокиращи устройства, които пречат или могат да попречат на работата на Уеб сайта; извършване на действия за получаване на незаконен и/или неоторизиран достъп до базата данни, компютърните системи или мрежи на Уеб сайта. В тези случаи Дружеството може да спре достъпа до Уеб сайта на съответния Потребител, за когото е установено, че извършва действия противоречащи на закона и/или на настоящите Общи условия, включително да изтрие и/или заличи публикация, материал или съобщение.

В. ЦЕНА НА УСЛУГАТА. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ.
1. Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Потребителя, съгласно избрания от него абонаментен план. Потребителят заплаща цената на Услугата, съобразно определеното от Доставчика в страницата му в Интернет.
2. Предлаганата чрез www.3dbodydigital.com услуга се продава на редовни или промоционални цени, Подробности за цените (редовни или промоционални) на предлаганите абонаментните планове се обявяват на сайта на Доставчика.
3. Всички цени обявени на www.3dbodydigital.com са в евро. Цените са крайни, с включен ДДС 20%.
4. Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и/или чрез друго подходящо потвърждение по електронен път.
5. Доставчикът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цената на предлаганата на сайта услуга, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки. При допуснати технически грешки при публикуването на цените в сайта, Доставчикът има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени от Потребителя, ако има такива.
6. Сроковете за ползване на Платформата са съобразно избраният абонаментен план и започват да текат от момента, в който е получено плащането на дължимото възнаграждение, съобразно избрания абонаментен план.
7. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава изричното си предварително съгласие, по смисъла на чл. 57, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на потребителите, и потвърждава, че след заплащане на избраното от него възнаграждение и получен абонамент до платените от него услуги, няма право да се откаже за срока на Услугата от тяхното ползване и да претендира връщане на платеното възнаграждение.
8. Абонаментът е възможен след обработване на изпратеното плащане, за което Потребителят получава съобщение на попълнения от Потребителя имейл.
9. В случай че не се заплатят периодичните (годишни, месечни и/или други) абонаментни такси или ако абонаментният период е изтекъл, Потребителят губи правата си за достъп до Услугата предоставена от Доставчика.
10. Потребителят може да заплати цената за услугата, като използва по свой избор някой от следните начини: банков превод по посочена банкова сметка или електронна разплащателна система Paypal, намираща се на интернет адрес https://www.paypal.com.
11. При плащане чрез PayPal, Потребителят бива пренасочван към сайта на PayPal. Ако Потребителят е вече клиент на PayPal, може да влезе с потребителските си данни и да извърши плащането. Ако все още не е клиент на PayPal, може да влезе като гост или да отвори PayPal сметка и след това да потвърди плащането. За сигурно предаване на данните сайта използва сертифицираното SSL криптиране и извършването на плащането чрез PayPal е безопасно. Получаването на плащането обикновено трае до няколко минути, след което автоматично се активира предоставянето на Услугата.
12. При плащане чрез банков превод, Потребителят следва да избере която и да е банка и да преведете дължимото възнаграждение, съгласно избрания от него абонаментен план, по следната банкова сметка на „ИНВИЗИБЪЛ ПРОТЕКТ“ ООД в Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG44FINV91501017028523. В основание за плащане следва да се посочи „абонамент за 1, 6 или 12 месеца“. За по-бързо обработване на абонамента, може да се представи копие от платежното нареждане чрез електронната поща на доставчика, като се посочи и потребителския профил. В зависимост от избраната банката, получаването на плащането по сметка на Доставчика може да отнеме 2-4 работни дни. След получаване на плащането, Доставчика предоставя достъп до Платформата съобразно настоящите правила.
13. Потребителят се съгласява, че при констатирано от Доставчика нарушение на Общите условия и последвало санкциониране от страна на Доставчика чрез изтриване на профила на Потребителя, Доставчикът не дължи връщане на платено от страна на Потребителя възнаграждение или части от него. Последното служи като неустойка за обезщетяване на вредите, причинени на Доставчика, като последният има право да претендира обезщетение и за вреди, надхвърлящи размера на платеното.
14. Доставчикът не носи отговорност и не дължи връщане на получено Възнаграждение, в случаите на измама при извършване на плащанията /ползване на чужд мобилен телефон, чужда карта и други/ от страна на потребител. При наличието на акт на компетентен орган, установяващ измамата или злоупотребата, Доставчикът има право да изтрие профила на съответния потребител, без да дължи обезщетение на същия.

Г. РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ
1. За да използва Услугата, Потребителят следва да се регистрира, да извърши дължимо плащане, съгласно избрания от него абонаментен план и въведе избрана от него парола за отдалечен достъп. Паролата за отдалечен достъп се определя от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в страницата на Доставчика в Интернет, съобразно посочената в нея и настоящите общи условия процедура.
2. При регистрация Потребителят се задължава да попълни формата за регистрация, посочена в сайта на Доставчика, като с попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" , "Регистрация" или друго изявление в смисъл на съгласие, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Данните, които се попълват, са както следва: потребителско име; имейл; име и телефон.
3. Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Потребителя, като той получава достъп до Платформа за обучение по анатомия на човешкото тяло “3D BODY DIGITAL” след като е заплатил дължимото възнаграждение, съгласно избрания от него абонаментен план и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
4. При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят е длъжен своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
5. Потребителят е длъжен да съхранява потребителското си име и паролата конфиденциални и да не ги предоставя на трето неоторизирано лице. Потребителят носи самостоятелна отговорност за всички дейности, които възникват във връзка с неговия Потребителски профил и се задължава да не причинява вреди на друг Потребител, трети страни или на Дружеството. Потребителят се задължава да информира незабавно Дружеството за всеки оторизиран достъп или използване на Потребителския му профил
6. Всеки Потребител има право на една регистрация (с един профил). При установяване на повече от един профил (акаунт), регистриран от едно лице, Доставчикът има право да изтрие всички профили (акаунти) на съответния потребител, без да дължи заплащането на обезщетения, неустойки и да дължи връщане на получени суми от съответния потребител, респ. от изтритите профили (акаунти).
7. В случай на установяване от страна на Доставчика на ползване на регистриран профил от повече от един Потребители, той има право да блокира профила. Отговорността за ползването на профил се носи от Потребителя, като последният ще носи отговорност по силата на Общите условия.
8. В случай, че за регистрация на Потребителя за ползване на услугата, когато интерфейса го позволя, се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай, Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа.
9. В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът предоставя възможност за възстановяването им.

Д. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И АВТОРСКО ПРАВО
1. „ИНВИЗИБЪЛ ПРОТЕКТ“ ООД е производител на база данни по смисъла на чл. 93б от ЗАПСП и е носител на всички права на интелектуална собственост върху Платформата, съдържанието, функции и модулите на Уеб сайта (включително, но не само софтуер, изображения, видео и аудио, компютърни програми и други), които са защитени от закона и приложимото международно законодателство, спогодби и конвенции, относно правата на интелектуална собственост. При достъп до този сайт Потребителят се съгласява, че ще има достъп до съдържанието единствено за лична употреба, а не за търговска или публична употреба, разпространение или публикуване.
2. Цялото съдържание на този сайт, включително 3d моделите на анатомията на човешкото тяло, научно-медицинската текстова информация, текста, графиките, снимките, интегрираните в Уеб сайта модули, функции и услуги, като наименования, търговски марки, статии, бутони, дизайн и други, са предмет на авторско право и сродни на авторското право с всички запазени за с всички запазени за „ИНВИЗИБЪЛ ПРОТЕКТ“ ООД.
3. Никой няма право без изричното разрешение на Дружеството да използва възпроизвежда, променя, предава (по електронен или друг начин), да показва публично и/или да предоставя на трети лица цялата или част от базата данни и софтуера с цел разработка на подобен софтуер, за търговска цел, за издателска и/или друг вид дейност или за да извлече друга облага, както и да предприема каквито и да са други действия, с които нарушава или съдейства да се наруши правото на интелектуална собственост на „ИНВИЗИБЪЛ ПРОТЕКТ“ ООД.
4. Притежаване или използване на базата данни и софтуера на Уеб сайта, респ. на отделни негови модули, функции или услуги, без правно/договорно основание е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и нарушителят носи отговорност по чл. 96а, чл. 96б и чл. 97 от ЗАПСП освен ако деянието му не представлява по-тежко нарушение, наказуемо по Наказателния кодекс.
5. Потребителят няма право да разглобява, декомпилира, деасемблира или по друг начин да осъществява реверсивен инженеринг на Платформата или използва каквито и да било други средства в опит да открие изходен код или основополагащи идеи, алгоритми или организация, както и няма право да копира, възпроизвежда, изтегля, публикува, излъчва, предава, предоставят на обществеността или по друг начин да използва съдържанието на уеб сайта по какъвто и да е начин, освен за лична, некомерсиална употреба.
6. Всяко друго използване на този уеб сайт и неговото съдържание изисква изричното предварително писмено разрешение на Доставчика.

Е. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ
1. Правата по настоящият договор влизат в сила считано от датата на приемане на настоящите Общи условия и продължат до: момента, в който Потребителят избере да преустанови използването на Платформата, от момента, в който Доставчикът по своя преценка прекрати съществуването или функционирането на Платформата или прекратяване на ползването от някоя от страните по Общите условия поради нарушение.
2. Независимо от причината за прекратяване, Доставчикът не носи каквато и да било отговорност към Потребителя или трети лица, включително за преки или косвени вреди, причинени неудобства и други.
3. Доставчикът си запазва правото да прекрати поддържането на Платформата по всяко време, като обяви това на Платформата, в случаите на настъпване на форсмажорни обстоятелства или по разпореждане на компетентен орган на власт, или когато има опасност Доставчикът да претърпи вреди във връзка с организирането и поддържането на Платформата. В тези случаи на Потребителите не се дължи компенсация.

Ж. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. Дружеството си запазва правото без предварително уведомление до Потребителите да променя модулите, функциите и услугите на Уеб сайта и настоящите Общи условия, когато това не е в противоречие с действащото законодателство. Общите условия са достъпни на интернет страницата: www.3dbodydigital.com и Потребителят се задължава периодично и самостоятелно да се информира за промените в тях.
2. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Доставчика, като му изпрати попълнен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (Приложение № 1) 
3. Дружеството не носи отговорност при невъзможност за изпълнение на задълженията си по Общите условия в случаите на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и други извън контрола на Дружеството включително, когато Потребителят не може да осъществи достъп до Уеб сайта поради хардуерен проблем при него, проблем с интернет свързаност и други.
4. Съдържанието на Платформата се предоставят „както са" без гаранции, изрични или косвени, включително, но не само гаранции за успеваемост, пригоденост за определена цел или друга гаранция. Доставчикът не гарантира, че Платформата ще задоволи изискванията и потребностите на Потребителя или, че същите са без дефекти или грешки, устойчиви на грешки (fault-tolerant) или защитени от грешки (fail-safe) или, че всички несъответствия могат или ще бъдат отстранени, както и че ползването им ще бъде без прекъсвания.
5. Доставчикът има право самостоятелно, чрез трети лица или чрез автоматизирани средства, да следи поведението на Потребителя при използването на Платформата, с цел предоставянето на по-достъпни и по-атрактивни функционалности за Потребителя.
6. За целите на статистиката, Доставчикът има право да ползва данните, респ. част от тях, за свои цели като: вътрешни анализи; изготвяне на препоръки, изводи относно подобряване на съдържанието на Платформата или начина на нейната работа; изграждане на обобщени данни за всеки потребител и други.
7. Без да се ограничават гореспоменатите права, „ИНВИЗИБЪЛ ПРОТЕКТ“ ООД си запазва правото, а Потребителят се съгласява, че Дружеството може по своя преценка, периодично да спира достъпа до Платформата или по друг начин да преустановява Услугата от експлоатация, в случай на установени софтуерни сривове, инсталационни актуализации, както и при диагностика и други поддръжки.
8. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
9. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
10. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
11. Възможно е и алтернативното решаване на споровете (АРС) между Потребителя и Доставчика, представляващо извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип, отговарящо на изискванията на закона и осъществявано от орган (Общите помирителни комисии) за алтернативно решаване на потребителски спорове. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между Потребителя и Доставчика при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги. Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между Потребителя и Доставчика е Обща Помирителна комисия със седалище София и район на действие територията на област София. 
12. Потребителите могат да използват и Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на (http://ec.europa.eu/odr) - единен портал за достъп, който позволява на Потребителите и Доставчиците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Настоящите общи условия влизат в сила от 11.09.2019 г.